ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
กันยายน 2566.
อา พฤ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 ศธ 0532.01/ว 6746 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 <1> 9 ม.ค. 2558[09:49:22] พิณวดี จีระดิษฐ์
0002 นร0719.1/ว45 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ <1> <2> <3> 20 มี.ค. 2558[11:46:45] อัษฐพล ประดับเพชร
0003 66/2258 ขอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ <1> 2 พ.ย. 2558[15:00:07] ศิริพร ตุ้มสุข
0004 ศธ ๐๕๕๑.๐๑/ การรับสมัครผู้ขอรับทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2559 <1> 6 ก.ย. 2559[11:48:29] อัษฐพล ประดับเพชร
0005 030/2561 ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย <1> <2> <3> <4> 9 ก.พ. 2561[15:30:45] ศรัญญา มณีวรรณ
0006 ศธ0551.0101/กง52 ขอส่งคำสั่งและเชิญประชุมร่างระเบียบเงินรายได้ <1> 19 เม.ย. 2561[10:16:38] อัษฐพล ประดับเพชร
0007 ศธ ๐๕๕๑.๐๑/กง52 ขอส่งคำสั่งและขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบเงินรายได้ <1> 19 เม.ย. 2561[10:27:40] อัษฐพล ประดับเพชร
0008 99/2561 ขอเชิญประชุมเเนวทางการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 <1> 12 ก.ย. 2561[17:11:11] วิษณีย์ ขุนสิงห์
0009 ๓๑๙๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ" <1> 19 ธ.ค. 2561[13:16:25] ลภัสรดา จำนงมี
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ